Scroll Top

Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:
Kandidati

1. Uvod

NTP (Naučno Tehnološki Park) Niš, u daljem tekstu – NTP,  u skladu sa ovom politikom privatnosti propisuje načine na koje može prikupljati i obrađivati vaše podatke o ličnosti.

NTP može prikupiti i obraditi vaše podatke o ličnosti prilikom interakcije sa vama u pogledu regrutacije ili u druge svrhe ili prilikom vaše posete našoj veb stranici. Postupajući u skladu sa važećim zakonima, posebno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon), uključujući i Opštu uredbu EU o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu:”GDPR” ili „Uredba“), veoma smo posvećeni zaštiti podataka i čuvanju privatnost svih prikupljenih informacija.

 

2. Kontakt

Adresa: Niš, Crveni Krst, 18104, Ul. Aleksandra Medvedeva 2a
Email: info@ntp.rs

 

3. Prikupljanje podataka

Vaše podatke o ličnosti možemo prikupljati i obrađivati kada ste nam ih sami dostavili, kada smo do njih došli na osnovu javno dostupnih izvora i na osnovu preporuka.

Kategorija lica čiji se podaci obrađuju – Kandidati, bilo da se javljaju u toku aktivnog konkursa za odabir kandidata, ili su lične podatke poslali Rukovaocu u okviru svoje biografije (CV), na bilo koji način (u papirnoj formi, putem imejla, putem platformi na kojima je Rukovalac objavio konkurs za posao, itd.), a kako bi bili eventualno razmotreni u nekom od konkursa.

 

4. Svrha obrađivanja i informacije koje obrađujemo

Prikupljanje i obrađivanje vaših podatka o ličnosti možemo vršiti u sledeće svrhe:

  • U cilju ispunjavanja naše ugovorne obaveze prema vama. Ove informacije mogu uključivati vaše ime, adresu, imejl-adresu, broj telefona, zanimanje, radno mesto, kompaniju, vrstu saradnje sa nama;
  • U svrhu regrutacije i selekcije novozaposlenih, bilo za određena radna mesta ili za potencijalne buduće pozicije; ove informacije mogu uključivati vaše ime, adresu, imejl-adresu, broj telefona, datum rođenja, informacije o vašem obrazovanju i iskustvu, CV, podatke prikupljene u cilju obrade testova u procesu selekcije, fotografiju (ukoliko je sami dostavite) i druge relevantne informacije;
  • Kako bismo poštovali i pridržavali se zakonskih obaveza.

 

5. Pravni osnov za obradu i čuvanje podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS 87/2018) i GDPR uredbom

Podatke o ličnosti ćemo obrađivati u skladu sa sledećim pravnim osnovama:

  • u cilju izvršenja ugovora sa vama u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 2) Zakona i članom 6 (1)(b) GDPR uredbe;
  • pravna osnova uključuje i naš legitimni interes u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6) Zakona članom 6 (1)(f), kada komunicirate sa nama u pogledu mogućnosti zaposlenja ili u želji da unapredimo našu internet stranicu;
  • kada imamo vašu saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona članom 6 (1)(a) GDPR uredbe, gde je neophodno;
  • kako bismo se usaglasili sa zakonskim obavezama kojima podležemo u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 3) Zakona i članom 6 (1)(c) Uredbe.

Vaše podatke o ličnosti možemo staviti na raspolaganje našim povezanim kompanijama i u ostalim slučajevima regulisanim Zakonom i GDPR uredbom.

 

6. Transparentnost obrade podataka o ličnosti

Transparentnost obrade podataka o ličnosti u skladu je sa članom 23. stav 2. ZZPL, dodatne informacije sa kojima lice na koje se podaci odnose treba da bude upoznato su:

a) Vaše podatke o ličnosti koje obrađujemo u svrhu mogućnosti zaposlenja čuvaćemo sve dok je to neophodno za svrhu za koju su prikupljeni, odnosno onoliko dugo koliko je neophodno da bismo ispunili sve važeće zakonske obaveze, a najduže 2 godine. Kao davalac podataka o ličnosti imate pravo na brisanje podataka o ličnosti koje ostvarujete podnošenjem zahteva o brisanju.

b) Lice na koje se podaci odnose zadržava sva prava previđena važećim ZZPL, a posebno pravo na pristup, ispravku, ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, kao i pravo na prenosivost podataka. Lice na koje se podaci odnose se upozorava, ukoliko zatraži od Rukovaoca brisanje njegovih podataka o ličnosti, da mu može biti onemogućeno učestvovanje na konkursu za odabir kandidata, odnosno da neće biti uzeto u obzir prilikom razmatranja budućih otvorenih pozicija

c) Lice na koje se podaci odnose ima pravo da pristanak dat za obradu njegovih ličnih podataka opozove u bilo koje vreme, s tim da opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka do momenta formalno izjavljene volje kojom se opoziva data saglasnost. Kao i u slučaju brisanja podataka o ličnosti, ukoliko do opoziva saglasnosti dođe, licu na koje se podaci odnose može biti onemogućeno dalje učestvovanje na konkursu, odnosno neće biti uzeto u obzir prilikom razmatranja budućih otvorenih pozicija.

d) Lice zadržava pravo da se, u slučaju da smatra da su mu prava garantovana važećim ZZPL uskraćena, obrati Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija), podnošenjem pritužbe u previđenom postupku.

e) Davanje podataka o ličnosti za potrebe i u svrhu sprovođenja postupka konkursa za odabir kandidata od strane Rukovaoca, nije zakonska, niti ugovorna obaveza lica na koje se podaci odnose. U slučaju odbijanja davanja podataka o ličnosti za navedenu svrhu Rukovaocu, licu može biti onemogućeno dalje učestvovanje na konkursu za odabir kandidata i neće biti uzeto u obzir prilikom razmatranja budućih otvorenih pozicija.

f) Rukovalac ne primenjuje metode za automatizovano donošenje odluka, niti profilisanje, u slučajevima prikupljanja i obrade ličnih podataka u svrhe konkursa za odabir kandidata, kao ni u slučajevima odabira kandidata za angažovanje, koji su svoje lične podatke poslali van raspisanog konkursa.

g) U skladu sa odredbom člana 23. stava 3. u vezi sa članom 6. stav 1. i 2. ZZPL, za svaku obradu ličnih podataka u druge svrhe, osim za onu za koju su podaci dati, a koja nije dopuštena po samom zakonu, lice na koje se podaci odnose biće adekvatno obavešteno pre započinjanja radnji obrade podataka, uz upoznavanje sa svim zakonom propisanim informacijama i pravima koja mu po osnovu toga pripadaju.

 

7. Zaštita i bezbednost podataka

Preduzimamo sve mere predostrožnosti kako bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, obelodanjivanja, izmene i uništavanja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu informacionih sistema na kojima se čuvaju vaši podaci o ličnosti i zahtevamo od naših procesora podataka da zaštite vaše podatke o ličnosti putem ugovornih sredstava.

 

8. Kontakt za ostvarivanje prava

Ako želite da ostvarite bilo koje od vaših prava kao što je gore opisano ili imate bilo kakvo pitanje, molimo vas da nas kontaktirate putem imejl-adrese info@ntp.rs ili dopisom na adresu prema članu 2 ovog obaveštenja.

Lice zaduženo za kontakt povodom zaštite podataka o ličnosti će na svaki upit odgovoriti u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od samog upita, ali ne kasnije od 30 dana od dana urednog prijema upita. Taj rok može prema potrebi da se produži za dodatna dva meseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva.

 

9. Izmene politike privatnosti

U slučaju izmena Politike privatnosti novu, ažuriranu verziju Politike privatnosti objavićemo na odgovarajućoj internet stranici, a mogu vam biti i dostavljene na vaš zahtev.